Travel in Mukdahan Province !82+2#
Travel in Mukdahan Province !82+2#
แหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร หอแก้ว
หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร
   หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฉลองสิริราชสมบัต
ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 มีชื่อเต็มว่า
ิ" หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก"
จัดสร้างขึ้นในสมัยที่ นายสาโรช คัชมาตย์ ดำรงตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาจังหวัดมุกดาหาร หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
และประชาชน
    ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ แระมาณ 2 กิโลเมตร
อยู่ริมถนนสายมุกาดาหาร - ดอนตาล อยู่บนพิ้นที่ 3 ไร่
1 งาน 14 ตารางวา  ได้มาจากการบริจาคของเอกชน คือ
นายธีระชัย ฐานิตสรณ์ ซึ่งเป็น บุตรชาย นายล่ำเ็ซ็ง แซ่ลิ้ม
คหบดีแห่งเมืองมุกดาหาร
หอแก้ว มุกาดาหร
ลักษณะ เป็นหอคอยสูงใหญ่ที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง โดยมีลักษณะคือ
     1. สูงจากระดับพื้รดินถึงระดับหอชมวิว 50 เมตร และขากหอชมวิวถึงยอดลูกแก้วมุกดาหาร 15 เมตร
รวมความสูงทั้งสิ้น 65.50 เมตร  มีทั้งหมด 7 ชั้น
     2. ส่วนบนสุดจะเป็นหอชมวิวและลูกแก้วมุดกาหาร โดยหอชมวิวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร
สามารถทัศนียภาพและวิวทิวทัศน์รอบตัวเมืองมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สารณรัฐประชาธปไตย
ประชาชนลาว เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ส่วนลูกแก้วมุกดาหารมีลักษณะ กลมสีขาวหมอกมัว ตรงกับ
ลักษณะแก้วมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในนพรัตน์ 9 ประการในตำนานของไทย
     3. ภายในลูกแก้วมุดกาหาร เ็ป็้นที่ประดิษณ์ฐานพระพุทธรูปเนื้องเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำ
ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 50 ซ.ม. (20 นิ้ว)และพระพุทธรูปประจำวันเกิดต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน
เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ สักการะบูชา
     4. แกนหอคอย ตั้งแต่ชั้น 3-12 สูง 39.6 เมตร มีช่องลิฟท์และบันไดเวียนสำหรับอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในารขึ้นชมวิว โดยมีชานพักเป็นช่วงๆ เส้นผ่าศูนย์กลางตัวแกนหอคอย 6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ช่องลิฟิท์ 3 เมตร
     5. ฐานหอแก้วมุกดาหาร มีลักษระเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เมตร มีทางขึ้น
3 ทาง
นิทรรศการในแต่ละชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า เครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิต ความเ็ป็นอยู่ของชาวมุกดาหารในอดีต
ชั้นที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการภาพของชนเผ่าในเมืองมุกดาหารในอดีต 8 เผ่า ตลอดจนเป็นสถานที่เก็บรักษา
ประวัติศาสน์เมืองมุกดาหาร ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน
ชั้นที่ 3 - 5 เป็นแกนหอคอย มีบันไดทั้งสิ้น 321 ขั้น
ชั้นที่ 6 เป็นจุดชมวิว ชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบตัวเมืองมุกดาหาร ชมความสวยงามของเทือกเขาอันสลับ
ซับซ้อนของเมืองมุกดาหาร ชมทัศนียภาพของลำน้ำโขงอันกว้างยาวไกล และมองเห็นแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ได้อย่างสวยงาม
ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูผเนื้อเงินแท้บริสุทธิ์ผสมทองคำ หน้าตักกว้าง 20นิ้ว มีชื่อว่า
              " พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหา " เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชา

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หอแก้ว จังหวัดมุกดาหาร
โทรฯ: 042-63-3211
 
 
Travel in Mukdahan Province !82+2#

 

 
Travel in Mukdahan Province จังหวัดมุกดาหาร
.
 
Copyright © 2007 http://www.hellomukdahan.com All Rights Reserved.
E-Mail : Webmaster@hellomukdahan.com